home

ด้านการเดินทางปลอดภัย (Safe)

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี เข้าปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างถนน สายอด.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 216 – บ้านหนองสร้างไพร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ช่วงกม.ที่ 16+000 (บ้านเชียงเพ็ง) เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรบนถนนทางหลวงชนบทด้วยความ ปลอดภัย

วันที่: 
ศุกร์, ตุลาคม 25, 2019 - 12:27