home

ด้านการเดินทางปลอดภัย (Safe)

รูปภาพ: 

ด้านการเดินทางปลอดภัย

                   วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี ดำเนินการตัดหญ้าทั้งสองข้างทาง และปรับปรุงหลักนำโค้ง ณ ถนนสาย อด.2007  แยกทางหลวงหมายเลข  22   –   บ้านนาม่วง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรบนถนนทางหลวงชนบทด้วยความ  ปลอดภัย

 

วันที่: 
พฤหัสบดี, กรกฎาคม 4, 2019 - 14:45